Anna Shcherbakova passed a doping test in February - Inc News
, author: Ermakova M.

Anna Shcherbakova passed a doping test in February

In 2022, the athlete was checked once.

Figure skater Anna Shcherbakova was tested for doping in February. She was on the list of 14 skaters who passed the tests.

Among them are also Ekaterina Chikmareva, Vladislav Dikidzhi, Alexei Erokhov, Arseniy Fedotov, Yegor Goncharov, Alina Gorbacheva (second test in 2023), Petr Gumennik, Matvey Yanchenkov, Makar Ignatov (second test), Maya Khromykh, Karolina Kogan, Angelina Palagina and Nikita Sentsov.